Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) behartigt de belangen van kinderen, ouders en teamleden. De MR wordt gevormd door 6 personen, waarvan 3 ouders en 3 personeelsleden.

De MR van de Cazemierschool bestaat uit:

Laurens Hamberg (laurenshamberg@hotmail.com)
Jacqueline Koens
Henriëtte Laarman
Aly van der Hoek
Arnold van der Veen
Manouk Hogenkamp

Deze MR is wettelijk verplicht. De MR denkt mee over beleidsontwikkelingen op het gebied van onderwijs, personeel en financiën. Zij heeft instemmingsrecht dan wel een adviserende stem bij beslissingen van de school. Haar taken en bevoegdheden worden beschreven in het MR-reglement. Een exemplaar hiervan bevindt zich op school en is door iedereen in te zien.

Vergaderfrequentie
Er wordt 6 a 8 keer per jaar vergaderd. Bij de MR-vergaderingen is altijd een lid van de oudercommissie aanwezig.

Onderwerpen
De onderwerpen die worden besproken in de MR zijn o.a. formatie, schoolplan, begroting, onderwijskundig beleid, zorgplan, diverse protocollen, overblijfregeling enz.

Zittingsduur
Een medezeggenschapsraadlid heeft een zitting van tenminste 3 jaar en kan daarna nog eens voor 3 jaar herkozen worden. De maximale zittingsduur is 6 jaar. Er is een rooster van aftreden.

Voor schooloverstijgende zaken heeft het bestuur een GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad).