Onderwijs op afstand… “We missen de aanwezigheid van kinderen en ouders vanaf 16 maart nu al” (zie onderstaande berichten)…

Het voltallige team van de Cazemierschool wenst iedereen een succesvol 2020!

BELANGRIJK NIEUWS!

ONDERWIJS OP AFSTAND 

CAZEMIESCHOOL OUDLEUSEN

 

Oudleusen, 16 maart 2020

 

Beste ouders/verzorgers van de leerlingen van CJS ds. O.S. Cazemier, 


Zondag 15 maart zijn door de ministers Slob en Bruins en het RIVM nieuwe maatregelen afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. Eén van de maatregelen is het sluiten van scholen tot 6 april.  Dit betekent dat er op de scholen geen les meer wordt gegeven.

Op dit moment is het team van onze school druk bezig met het organiseren van ons onderwijs op afstand. Want “de scholen dicht” wil niet zeggen dat we als school onze verantwoordelijkheid niet nemen om te zorgen dat uw zoon/dochter op niveau blijft of komt. Echter, de omschakeling naar ‘volledig’ digitaal vraagt tijd, hieronder zo meer.

 

Geen lessen

Gisteren heeft u allen gelezen dat voor ouders werkzaam binnen de ‘vitale beroepen’ de mogelijkheid bestaat om de kinderen te laten opvangen op school. Het gaat hier om ouders die beide werkzaam zijn binnen de cruciale sectoren. Bij het brengen van uw kind(eren) graag buiten afscheid nemen, er zal een teamlid bij de deur staan. Omdat sommige collega’s ook op afstand (vanuit huis) werkzaam zijn, willen wij u vragen om via onderstaand mailadres door te geven om welke dagen en welke kinderen het gaat. Voor alle duidelijkheid er wordt aan deze kinderen geen les gegeven. Daarbij geldt nog steeds dat alleen kinderen, ouders en personeel die géén klachten hebben, naar school mogen komen.  

U kunt dit doorgeven aan: info@cazemierschool.nl  

Onderwijs op afstand

Dat is nieuw en best een klus om dat voor elkaar te krijgen. Wij kunnen ons voorstellen dat u daar veel vragen over heeft. Wij hebben hier ook nog (veel) vragen over maar kunnen u wel zeggen dat wij hier nu druk mee bezig zijn en gaan u daarover zeer spoedig verder over informeren. U ontvangt deze week op woensdag een ‘bouwmail’ zoals u die inmiddels wekelijks van ons ontving. In de mail wordt per bouw aangegeven hoe het onderwijs op afstand voor onbepaalde tijd wordt vormgegeven. We begrijpen allemaal dat dat voor veel leerlingen niet optimaal zal zijn maar meer dan dat kunnen we op dit moment ook niet doen. In een combinatie van digitaal online met de computer en zo nu dan wellicht telefonisch ter ondersteuning, missen we natuurlijk het directe contact en de interactie (samenwerking) in de klas. Wij hopen als team dat u allen thuis een computer beschikbaar heeft waarop uw kind 1,5 tot 2 uur per dag effectief kan werken. Natuurlijk vraagt dit ook wat van u en wij vragen om uw medewerking hierbij.

Praktische zaken

Voor de kinderen die thuis geen digitale mogelijkheden hebben, bieden wij de mogelijkheid om een Chromebook te lenen van school. Uiteraard met de vraag hier netjes en zorgvuldig mee om te gaan. Verzekeringstechnisch is dit eigenlijk onmogelijk maar nood breekt wetten. Het lenen van een Chromebook is niet noodzakelijk om “het onderwijs op afstand” te kunnen volgen want dit kan op iedere goed werkende pc of laptop.

Via de ‘bouwmails’ wordt gecommuniceerd over de inlogcodes van b.v. Classroom (groep 6 t/m 8), Snappet (groep 6 t/m 8), Basispoort (groep 3 t/m 5), Onderbouwd (groep 1 &2), handige educatieve sites (groep 1 t/m 8). Voorts hopen we in de digitale toepassingen ook met instructies en verlengde instructies te kunnen gaan werken. Mocht u echt de behoefte hebben om een Chromebook te willen lenen dan kunt u dat doorgeven aan: directie@cazemierschool.nl 

 

Vragen?

Wij vinden het niet meer dan begrijpelijk dat u nog veel vragen heeft wat dit inhoudelijk nu voor uw zoon of dochter gaat betekenen0. Veel duidelijkheid hierover zal in de mail per bouw naar u toekomen. Mocht u over het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u per mail terecht bij de leerkracht van uw kind(eren) of u kunt bellen naar school. We zijn iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8:00-16:00 uur. Via de mail (en website/facebook) blijven wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Houd ook vooral uw eigen gezondheid, die van uw kind en die van de mensen om u heen goed in de gaten!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Norbert de Vries, directeur a.i.

Cazemierschool, Oudleusen

===================================================

Scholen sluiten – ouders Floreant

Vechtdal, 15 maart 2020

 

Betreft: sluiting scholen Floreant

 

Geachte ouders,

 

Met ingang van maandag 16 maart zijn alle basisscholen van Floreant tot 6 april gesloten voor onderwijs in verband met het coronavirus, in lijn met het overheidsbesluit van zondag 15 maart.

We zijn ons ervan bewust dat we met dit besluit ouders voor de uitdaging stellen om op korte termijn maatregelen te treffen voor opvang van hun kinderen. Toch vragen wij u om in deze uitzonderlijke situatie om begrip hiervoor.

 

Opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen Met ingang van maandag 16 maart zullen we in de scholen opvang bieden aan kinderen waarvan beide ouders in de zogenaamde vitale beroepen werken: zorg, brandweer, politie en voedselvoorziening. We willen de opvanggroepen zo klein mogelijk houden, passend bij de maatregelen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarom verzoeken wij u om indien u hiervan gebruik wenst te maken dit te melden bij de schooldirecteur.

 

Als u niet werkzaam bent in vitale beroepen

Mocht u niet in de vitale beroepen werkzaam zijn en binnen de eigen privékring geen opvang kunnen organiseren, neemt u dan contact op met de schooldirecteur. In overleg onderzoeken we de mogelijkheden.
Onderwijs op afstand We vinden het belangrijk om het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan, onder voorwaarde dat deze nog van voldoende kwaliteit is. We onderzoeken de mogelijkheden om op afstand onderwijs aan te kunnen bieden. Het vraagt echter de nodige tijd om dit technisch en inhoudelijk goed in te richten. U zult hierover nader geïnformeerd worden door de school zodra er duidelijkheid over is.

 

Hoe blijft u op de hoogte? We houden ouders op de hoogte van ontwikkelingen via de digitale nieuwsbrief. Als bijlage bij deze brief vindt u antwoord op de belangrijkste vragen (de zogenaamde FAQ)

 

Het coronavirus stelt ons landelijk voor grote uitdagingen. We zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders, leerlingen en medewerkers om dit virus te bestrijden.

Met vriendelijke groet, John Wind

Voorzitter College van Bestuur Floreant

 

 

FAQ

 

Hoe lang blijft school gesloten? Daar kunnen we op dit moment geen uitspraak over doen. De overheid is hierin richtinggevend.

 

Gaat onderwijs door?

We werken aan het verzorgen van onderwijs op afstand. NB: De Rijksoverheid stelt zich op het standpunt dat gezien de omstandigheden, scholen niet verplicht kunnen worden om onderwijs op afstand aan te bieden.

 

Is school open voor opvang van kinderen?

Ja, de school is open voor opvang van kinderen met beide ouders werkend in de vitale beroepen in de zorg, politie, brandweer, voedselvoorziening.

 

Wat zijn de gevolgen van de sluiting voor de eindtoets?

We volgen de richtlijn van de Rijksoverheid: De overheid gaat er vooralsnog van uit dat de eindtoetsen door kunnen gaan.

De eindtoetsen kunnen flexibel afgenomen worden in de periode tussen 15 april en 15 mei 2020.

 

Als een school vanwege de huidige omstandigheden op de (door hen) geplande datum geen eindtoets kan afnemen, neemt de school contact op met de toetsaanbieder. De toetsaanbieders bepalen dan, in overleg met het ministerie van OCW een nieuw moment voor afname van de eindtoets. Afhankelijk van de situatie wordt bekeken welke toets hiervoor kan worden ingezet.

 

Wat als mijn kind zich onvoldoende heeft kunnen voorbereiden op de eindtoets door coronamaatregelen?

We volgen de lijn van de Rijksoverheid:

Het kan voorkomen dat leerlingen zich onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de eindtoetsen. Mocht blijken dat dit de uitslag van de eindtoets negatief heeft beïnvloed, dan is het advies van de school leidend.

 

Wat kan ik zelf doen om besmetting van mijn kind te voorkomen? We verwijzen naar de eerder verstrekte richtlijnen van het RIVM. Op de website van het RIVM vindt u alle actuele informatie. https://www.rivm.nl/coronavirus

Via welke kanalen houdt Floreant mij op de hoogte? Ouders worden geïnformeerd via de digitale nieuwsbrief over de school specifieke situatie. Als dit door technische beperkingen niet lukt, informeren wij ouders via e-mail.